Услуги

   При нас можете да получите пълно счетоводно обслужване, съобразено със спецификата на вашия бизнес и включващо следните компоненти:

  • Счетоводно отчитане на основната дейност – доставки и продажби на стоки,продукция,услуги
  • Отчитане на ДМА и ДНМА,изработване на амортизационните планове
  • Начисляване разходите за работни заплати и осигуряване,изработване разчетно-платежни ведомости,превеждане с преводни нареждания дължимите суми за осигуровки и данъци
  • Отчитане на финансовите резултати , изработване на окончателни оборотни ведомости  и годишни финансови отчети
  • Справки – декларации и дневници по ЗДДС
  • Изработване и представяне на декларация 1 и декларация 6 относно осигуряването